Aktualności

Zasady aktualizacji statutu

30/10/2019

Przyczyny wprowadzenia zmian do Statutu:

 • zmiany w przepisach prawa;
 • zmiana zasad organizacji szkoły/przedszkola, np. zmiana specyfiki jednostki, nowe stanowiska, nowe zawody, zmiana profilu kształcenia, utworzenie klas integracyjnych, itp. ;
 • zalecenia organów dokonujących kontroli, np. z powodu nieprawidłowości w zapisach statutowych;
 • inne potrzeby, np. zmiana nazwy, nadanie imienia, połączenie szkół w zespół.


Żaden zapis prawa oświatowego nie określa zasad tworzenia wewnątrzszkolnych aktów prawnych, nawet tak ważnych, jak statut szkoły/przedszkola. Istnieje jednak Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, które zawiera szczegółowe wytyczne w zakresie tworzenia i nowelizacji aktów prawa, powszechnie obowiązujących, takich jak ustawy i rozporządzenia. Przygotowanie dokumentów wewnętrznych jednostki można dokonywać, wzorując się na zasadach techniki prawodawczej, określonych w szczególności w Dziale V i VI ww. rozporządzenia.

Zmiana aktu prawnego (a takim właśnie aktem jest statut szkoły) polega na:

 1. uchyleniu niektórych jego przepisów;
 2. zastąpieniu niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu;
 3. dodaniu do niego nowych przepisów.

 

Jednostki redakcyjne

Paragraf

§

Ustęp

USTĘP /w akcie prawnym – litery arabskie: 1, 2;
w przywoływanych przepisach skrót: ust. 1, ust. 2/

Punkt

PUNKT /w akcie prawnym – 1), 2);
w przywoływanych przepisach skrót pkt 1, pkt 2/

Litera

LITERA /w akcie prawnym – a);
w przywoływanych przepisach skrót lit. a/

Tiret

TIRET /w akcie prawnym „-”;
w przywoływanych przepisach tiret drugie, trzecie/

Podwójny tiret

PODWÓJNE TIRET /w akcie prawnym „- -”;
w przywoływanych przepisach tiret pierwsze podwójne, …/

 

Zasady wprowadzania zmian

Zmiana w statucie może polegać np. na zmianie brzmienia paragrafu lub ustępu/punktu albo na dodaniu lub uchyleniu paragrafu lub ustępu/punktu.

Zgodnie z zasadami nowelizowania:

 1. nie należy wprowadzać zmiany dotychczasowej numeracji i kolejności paragrafów
  dokumentu (zmiana numeracji i kolejności paragrafów jest związana wyłącznie z nadaniem nowego statutu);
 2. każdy znowelizowany paragraf ujmuje się w odrębny punkt;
 3. jeżeli w jednym paragrafie będzie kilka zmian, to ujmuje się je w litery;
 4. dodając paragraf między paragrafy, do danego paragrafu dodaje się literę (np. § 3a, § 3b), zachowując numer poprzedzający (analogicznie dla ustępów i punktów);
 5. dodanym paragrafom po ostatnim z dotychczasowych nadaje się kolejny numer;
 6. dodanie słowa lub zmiana słowa w jednostce redakcyjnej (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret, podwójny tiret) powoduje, że nadaje się tej jednostce redakcyjnej nowe brzmienie;
 7. w przypadku gdy w paragrafie dokonuje się zmian jednego ustępu, to zmiana dotyczy tego ustępu, a nie całego paragrafu.


Przepisy statutu zmienia się odrębną uchwałą zmieniającą, która wskazuje dokonywane zmiany oraz używa się przy tych zmianach odpowiednich sformułowań (np. po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: „…”).