Aktualności

Samoocena systemu kontroli zarządczej

20/01/2020

Dyrektor jednostki odpowiedzialny jest za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej poprzez realizację ustalonych procedur, zasad etycznych, systemu zarządzania ryzykiem oraz mechanizmów kontrolnych.

Jednym ze standardów kontroli zarządczej, zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów jest: Monitorowanie i ocena. Zgodnie z tym standardem system kontroli zarządczej powinien podlegać bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej i udokumentowanie go. Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów kontroli zarządczej, co umożliwia bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów.

Przeprowadzona samoocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej powinna być wynikiem rzetelnego i wszechstronnego jej podsumowania.

Po dokładnej analizie wyników monitorowania, kontroli i samooceny kierownik jednostki powinien zareagować – wdrożyć odpowiednie mechanizmy zmierzające do poprawy istniejącego stanu. Dzięki samoocenie można uzyskać informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w tych obszarach, w których nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych.

Jedną z metod przeprowadzania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce jest wykorzystanie do tego celu ankiet (kwestionariuszy). Metoda ta może być wykorzystywana w szczególności w przypadku, gdy jest przeprowadzają w stosunkowo dużej jednostce lub gdy pracownicy są rozproszeni w różnych lokalizacjach. Ankiety są dobrym rozwiązaniem jeżeli kierownik jednostki chce zminimalizować czas i koszty gromadzenia informacji dot. kontroli zarządczej. Należy pamiętać, że samoocena nie może być uznawana za substytut innych narzędzi oceny kontroli zarządczej, np. audytu wewnętrznego, a raczej powinna być uważana za jedno z narzędzi stosowanych w ramach monitoringu kontroli zarządczej. Poprzez udział w procesie samooceny pracownicy jednostki są bezpośrednio angażowani, co może przyczyniać się do stałego doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.

Udział pracowników w procesie samooceny przyczynia się do stałego doskonalenia systemu kontroli zarządczej. Należy pamiętać, że w jednostce zawsze istnieją obszary, które mogą lepiej i sprawniej funkcjonować.

Źródło:
Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych
Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych