Aktualności

Co z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych?

Zgodnie z art. 23 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia planu finansowego lub budżetu zobowiązany jest opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy.

Przed sporządzeniem planu zamawiający powinien dokonać identyfikacji potrzeb, które mają zostać zaspokojone, a następnie:

  • zbadać możliwość ich zaspokojenia z wykorzystaniem zasobów własnych,
  • zweryfikować możliwości zastosowania alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb,
  • dokonać weryfikacji możliwych wariantów realizacji zamówienia albo w wyniku dokonanej weryfikacji wskazać na istnienie wyłącznie jednej możliwości wykonania zamówienia.

 

Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego. Wzór planu postępowań o udzielenie zamówienia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.12.2020 r. w sprawie wzoru plan postępowań o udzielenia zamówień.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia;
  • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  • przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
  • orientacyjnej wartości zamówienia;
  • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W planie można uwzględnić również zamówienia krajowe o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto, jednak muszą one zostać opatrzone odpowiednim komentarzem o braku stosowania przepisów PZP. W planie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie uwzględnia się zamówień będących w trakcie realizacji lub zamówień, które zostały już zakończone, ale nie została podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający powinien zapewnić aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a każdą aktualizację planu umieścić w BZP oraz na stronie internetowej jednostki.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
EMAIL