Oferta

Firma EMPIRIA DUO jako swój główny cel stawia kompleksowe wspieranie jednostek samorządowych w zakresie kontroli zarządczej, w tym ochrony danych osobowych, uwzględniając specyfikę funkcjonowania danej jednostki. W tym miejscu pragniemy przedstawić profil działalności naszej Firmy. Każdorazowo dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań klienta, dlatego zapraszamy do kontaktu w celu stworzenia indywidualnej oferty. 

Szkolenia

Przedstawiamy szeroką ofertę szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Szkolenia odbywają się w formie samokształcenia kierowanego. Uczestnicy szkolenia otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. 

W ramach programu będzie możliwość m.in.:

  • otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia,
  • skorzystania z doradztwa specjalistycznego.

Od 1 września weszły w życie zmiany do Ustawy – Karta Nauczyciela. Główne zmiany to oczywiście nowy awans zawodowy nauczycieli oraz ich ocena pracy. Od 1 września będą nadawane tylko dwa stopnie awansu zawodowego – nauczyciel mianowany i dyplomowany. Tak ważnych zmian w awansie zawodowym nauczycieli nie było od wielu lat.

Kontrola zarządcza

Oferujemy wdrożenie systemu kontroli zarządczej – aktualizacja lub stworzenie od podstaw dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej m.in. dokumentacji planistyczno-sprawozdawczej, Regulaminu Pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych jak również Regulaminu  dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Aktualizacja statutu

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie jednostki i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności szkoły – dlatego tak ważne jest prawidłowe opracowanie i wdrożenie tego dokumentu.

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nadzór pedagogiczny

Jak udokumentować wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 ?

Jak opracować Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora jednostki oświatowe ??

Ochrona danych osobowych

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo Kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych – tworzenie dokumentacji, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, audyty zgodności, pełnienie funkcji zewnętrznego IOD, konsultacje.

Zasady archiwizacji dokumentów

Proces zarządzania dokumentacją w jednostce (obieg oraz archiwizacja) powinien zostać uregulowany przez wewnętrzne normatywy kancelaryjne, takie jak:
1. Instrukcja Kancelaryjna,
2. Instrukcja w sprawie organizacji i działania Archiwum Zakładowego,
3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA).

Jakość i dokładność opracowanych normatyw mają wpływ na sprawne funkcjonowanie obiegu dokumentacji oraz prawidłowe przechowywanie akt w każdej jednostce.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to dziedzina zajmująca się określaniem odpowiednich warunków pracy. Poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy należy rozumieć zarówno ochronę życia i zdrowia pracownika, jak i zapewnienie mu ergonomicznych warunków w miejscu wykonywania pracy.

Audyty

Przeprowadzenie audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.  Przeprowadzamy analizę stanu faktycznego w jednostce w celu określenia, czy procesy przetwarzania danych osobowych przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości. Klient otrzymuje szczegółowy raport zawierający analizę stanu faktycznego wraz z  rekomendacjami.

RSS
EMAIL