Oferta

Firma EMPIRIA DUO od początku swojego istnienia, jako swój główny cel postawiła kompleksowe wspieranie przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza to działania organizacyjno – zarządcze mające na celu poprawę funkcjonowania jednostki jak i zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości wynikających z nienależytej analizy sposobu funkcjonowania poszczególnych obszarów działania, jak i eliminacji występujących w nich czynników ryzyka.

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo wdrożenie systemu kontroli zarządczej – aktualizacja lub stworzenie od podstaw dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej m.in. dokumentacja planistyczno-sprawozdawcza, Regulamin Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Ochrona danych osobowych

Kompleksowe rozwiązania w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Tworzenie i weryfikacja dokumentacji, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, audyty zgodności, pełnienie funkcji zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych oraz wsparcie merytoryczne Inspektora Ochrony Danych, konsultacje.

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo Kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych – tworzenie dokumentacji, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, audyty zgodności, pełnienie funkcji zewnętrznego IOD, konsultacje.

Aktualizacja statutu

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie jednostki oświatowej i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności jednostki. Obowiązkiem dyrektora szkoły/przedszkola jest dbałość o to, by dokument ten był powszechnie dostępny zarówno dla uczniów, rodziców a także pracowników jednostki.

Zasady archiwizacji dokumentów

Proces zarządzania dokumentacją w jednostce (obieg oraz archiwizacja) powinien zostać uregulowany przez wewnętrzne normatywy kancelaryjne, takie jak:
1. Instrukcja Kancelaryjna,
2. Instrukcja w sprawie organizacji i działania Archiwum Zakładowego,
3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA).

Jakość i dokładność opracowanych normatyw mają wpływ na sprawne funkcjonowanie obiegu dokumentacji oraz prawidłowe przechowywanie akt w każdej jednostce.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to dziedzina zajmująca się określaniem odpowiednich warunków pracy. Poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy należy rozumieć zarówno ochronę życia i zdrowia pracownika, jak i zapewnienie mu ergonomicznych warunków w miejscu wykonywania pracy.

Aktualizacja statutu

Szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz Kontroli Zarządcze.

– Szkolenie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – szkolenie realizowane w języku polskim oraz w języku angielskim.

– Szkolenie z zakresu Kontroli Zarządczej kierowane jest do kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych, aby mogła stworzyć sprawny, prosty i zarazem efektywny system kontroli zarządczej.

Audyty

Przeprowadzenie audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Analiza stanu faktycznego w celu określenia, czy procesy przetwarzania danych osobowych przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości. Sporządzenie raportu zawierającego analizę stanu faktycznego wraz z rekomendacjami.