Oferta

Dokumentacja realizacji standardów kontroli zarządczej

Usługa wdrożenia systemu kontroli zarządczej skierowana jest do jednostek publicznych, które chcą:

 • Stworzyć spójny i efektywny system kontroli zarządczej
 • Podejmować działania zgodnie z przepisami prawa
 • Realizować cele i zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy

 

Kontrola zarządcza to działania organizacyjno–zarządcze mające na celu:
poprawę funkcjonowania jednostki

 • zwiększenie jej efektywności;
 • wyeliminowanie nieprawidłowości wynikających z nienależytej analizy sposobu funkcjonowania poszczególnych obszarów działania;
 • wyeliminowanie czynników ryzyka występujących w poszczególnych obszarach działania.

 

W oparciu o standardy Kontroli Zarządczej proponujemy opracowanie niżej wymienionej dokumentacji:

 1. Regulamin funkcjonowania kontroli zarządczej.
 2. Regulamin kontroli wewnętrznej (opracowanie harmonogram kontroli w jednostce)
 3. Procedura samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.
 4. Procedura udostępnienia informacji publicznej w trybie wnioskowym.
 5. Instrukcja prowadzenia BIP.
 6. Regulamin pracy.
 7. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
 8. Regulamin organizacyjny.
 9. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Regulamin oceny pracy pracowników samorządowych.
 11. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.
 12. Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę.
 13. oraz wiele innych wynikających ze specyfiki jednostki …

 

Proponujemy również opracowanie corocznie sporządzanej przez kierownika jednostki dokumentacji planistyczno-sprawozdawczej:

 1. Zasady i tryb wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
 2. Procedura zarządzania ryzykiem dla działalności jednostki +ARKUSZ OCENY I ANALIZY RYZYKA.
 3. Roczny plan działalności:
  1) wskazanie konkretnych celów przyjętych na dany rok;
  2) wyznaczenie mierników dla określonych celów;
  3) oszacowanie ryzyka dla poszczególnych celów;
 4. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok poprzedni.
 5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni.

 

Dokumentacja wydatkowania środków publicznych zgodnie z nowym Prawem Zamówień Publicznych:

 1. Zasady dysponowania środkami publicznymi w tym zasady szacowania wartości zamówienia publicznego.
 2. Procedurę wydatkowania środków publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto.
 3. Procedurę udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości równej lub wyższej niż 130 000 zł netto a nie przekraczającej progów unijnych.
 4. Regulaminu udzielania zamówień publicznych w trybie podstawowym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub wyższej niż 130 000 zł netto, a mniejszej niż 750 000 euro.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO DOBORU DOKUMENTÓW I STWORZENIA PAKIETU DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB JEDNOSTKI.

 

Przy realizacji usług, kierujemy się oczekiwaniami, które względem jednostek publicznych ciągle rosną. Opracowana dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej jest adekwatna do specyfiki jednostki oraz indywidualnie opracowana zgodnie z wynikającymi potrzebami. W ramach nawiązanej współpracy klient otrzymuje gotowe do wdrożenia procedury, instrukcje, regulaminy nie wymagające dodatkowego nakładu pracy.

RSS
EMAIL