Empiria Duo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

1. Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzanie danych przez EMPIRIA DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMPIRIA DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 10A (dalej jako „EMPIRIA DUO”).
 2. EMPIRIA DUO może przetwarzać dane osobowe:
  1. w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także udzielonej przez kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EMPIRIA DUO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celach kontaktowych w tym przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EMPIRIA DUO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EMPIRIA DUO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EMPIRIA DUO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony, a także w celach remarketingowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności na zasadach określonych w polityce cookies;
  7. w celu prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com w tym tworzenia danych statystycznych, prowadzenia działań promocyjnych oraz odpowiadania na adresowane do nas wiadomości na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji

 1. W przypadku rekrutacji na stanowisko w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym za działania potwierdzające jej udzielenie będziemy uznawać przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych.
 2. W przypadku rekrutacji na stanowisko w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych lub nawiązanie współpracy biznesowej (B2B) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy dokonywanych z inicjatywy kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku wyrażenia zgody na rekrutację w przyszłych procesach rekrutacyjnych przetwarzanie danych następować będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody bez wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania danych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być nam przekazane przez portal pracuj.pl, agencje rekrutacyjne lub przez osobę polecająca Państwa do pracy. Zawsze jednak przekazanie tych danych odbywa się na Państwa wyraźną prośbę (aplikacja na ofertę, przekazanie CV lub wyrażenie stosownej zgody).
 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, w tym przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez rok od momentu złożenia aplikacji.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 1. Podanie danych w celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane pytanie w tym przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu.
 3. Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm, sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline oraz nasi partnerzy biznesowi.
 4. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

5. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Newsletter’a

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom. Mogą być ujawniane innym podmiotom, zajmującym się wsparciem naszej Spółki, firmom obsługującym Spółkę w zakresie mailingu (Freshmail).
 3. Osoba której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub wysyłając taką informacje na adres emali: biuro@empiriaduo.pl.
 4. Przekazane dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń w tym na wypadek obrony przed nimi.

6. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

 1. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym.
 2. Oprócz wyrażenia przez Państwa zgody, możemy również sami pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu.
 3. Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców w tym strony redakcji prasowych, Państwa portale oraz blogi, a także sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline.
 4. Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.
 5. Podane dane mogą być ujawniane innym podmiotom, zajmującym się wsparciem naszej Spółki, np. FreshMail.
 6. Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowej, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane.
 7. Osoba której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub wysyłając taką informacje na adres emali: biuro@empiriaduo.pl
 8. EMPIRIA DUO uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów

 1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony, będą one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EMPIRIA DUO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
 2. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jest konsumentem dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 4. EMPIRIA DUO informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 1. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ads służy do promowania naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich, także przy użyciu narzędzi remarketingowych. Działania w tym zakresie oparte są na podstawie zgody na wykorzystanie Twoich cookies na zasadach opisanych w polityce cookies. Funkcjonalność Google Ads polega na pozostawieniu w urządzeniu końcowym użytkownika pliku cookie firmy Google, który za pomocą identyfikatora (ID) powiązanego z odwiedzanymi stronami umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych przez Google Ads należy zapoznać się z politykami prywatności Google.
 2. EMPIRIA DUO korzysta ponadto z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google. Google LLC również przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 3. Przekazane dane będą przetwarzane:
  1. W celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie empiriaduo.pl;
  2. W celach marketingu i remarketingu przez okres 1 miesiąca od ostatniej wizyty na Portalu.

9. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com

 1. Administratorami danych osób odwiedzających nasz fanpage na portalu Facebook jest EMPIRIA DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 10A (dalej jako „EMPIRIA DUO”) oraz Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez EMPIRIA DUO w celu tworzenia danych statystycznych, prowadzenia działań promocyjnych oraz odpowiadania na adresowane do nas wiadomości na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Posiadane przez nas dane w tym celu będą przetwarzane przez okres maksymalnie dwóch lat od momentu wycofania polubienia naszego fanpage’a lub maksymalnie dwóch lat od momentu ostatniej wizyty w przypadku, gdy nie skorzystali Państwo z przycisku „Lubię to”.

10. Prawa przysługujące osobom fizycznym

 1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  7. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawa przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes EMPIRIA DUO.
  8. prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google) oraz Facebook (polityce prywatności Facebooka)

11. Dodatkowe informacje

 1. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: biuro@empiriaduo.pl

12. Zabezpieczenia

 1. W szczególności, za pomocą szyfrowania połączenia EMPIRIA DUO zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

13. Inni odbiorcy danych

 1. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawniane firmom wsparcia informatycznego oraz firmom hostingowym.
 1. Definicje:

 

 1. Administrator – EMPIRIA DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 10A.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis- oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie empiriaduo.pl.
 6. Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył dostępu plików Cookies, oznacza to, że dokonał działania wyraźnie potwierdzającego wyrażenie zgody na działanie plików Cookies. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 10. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 11. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 12. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki Cookies.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu remarketingu swoich Usług lub produktów w tym:
 5. Google ADS. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google ADS zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google ADS służy do promowania naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich, także przy użyciu narzędzi remarketingowych. Funkcjonalność Google ADS polega na pozostawieniu w urządzeniu końcowym użytkownika pliku cookie firmy Google, który za pomocą identyfikatora (ID) powiązanego z odwiedzanymi stronami umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych przez Google ADS należy zapoznać się z politykami prywatności Google.
 6. Google Analytics. EMPIRIA DUO korzysta ponadto z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google. Google LLC również przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Nawigacja po serwisie w przypadku braku zmiany ustawień przeglądarki w zakresie wykorzystywania plików Cookies uznawana będzie przez EMPIRIA DUO jako działanie wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody Użytkownika na korzystanie z plików Cookies w celach opisanych w niniejszej polityce. 
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Tabela plików cookies

Nazwa pliku Cookie

Długość przechowywania

Cel wykorzystania Cookies?

PHPSESSID

sesja

Jest to sesyjny plik cookie, który ma celu przechowywanie informacji o wizytach w witrynie oraz umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji witryny. Nie zawiera informacji osobowych, a jego ważność wygasa wraz z końcem wizyty użytkownika w witrynie. Plik jest usuwany zaraz po zamknięciu przeglądarki internetowej.

slimstat_tracking_code

1 dzień

W sposób anonimowy analizuje aktywność użytkownika, ilość odwiedzin, kraj pochodzenia, czas trwania wizyty i odwiedzone strony.

NID

6 miesięcy

Plik cookie rejestruje unikalny identyfikator urządzenia powracającego użytkownika. Identyfikator ten służy następnie kierowaniu reklam. 

rc::a

Trwały

Ten plik cookie służy do rozpoznawania i rozróżnienia ludzi i botów. Na tej podstawie tworzone są raporty odnośnie korzystania ze strony internetowej.

rc::b

sesja

Ten plik cookie służy do rozpoznawania i rozróżnienia ludzi od botów

rc::c

sesja

Ten plik cookie służy do rozpoznawania i rozróżnienia ludzi od botów

m5b8xpgsog-uv

 

1 rok

Plik cookie używany w celu wyświetlania pop up Newsletter’a osobom, które są po raz pierwszy na stronie (lub usunęły ten plik cookie)

_ga

2 lata

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Ten plik ciasteczka pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.

_gat

1 dzień

Używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik ciasteczko pomaga identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _gat nie pozwala firmie EMPIRIA DUO na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne dane osobowe.

_gid

1 dzień

Rejestruje unikalny ID, który jest użyty do generowania statystycznych informacji o tym jak użytkownicy korzystają ze strony.

collect

sesja

Używany do wysyłania informacji do Google Analytics o odwiedzających w tym o ich urządzeniu i zachowaniu. Używany do śledzenia użytkowników korzystających ze strony z różnych urządzeń i kanałów marketingowych

Regulamin Newsletter’a, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem empiriaduo.pl.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2018 poz.650 t.j.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Portal – serwis informacyjny dostępny pod adresem empiriaduo.pl;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin;
 • Administrator – EMPIRIA DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 10A;
 • Użytkownik – osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;
 • Usługa – usługa Newsletter.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 Zakres usług:

 • Usługi oferowane przez Administratora polegają na otrzymywaniu Newsletter’a zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących;
 • Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

 • Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują. Nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  5. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
  6. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Warunki zawarcia Umowy
 • Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail.
 • Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi, wymaga podania aktualnego i prawdziwego adresu poczty elektronicznej.
 1. Warunki rozwiązania Umowy
 • Rozwiązanie Umowy może nastąpić w szczególności:
  1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „Wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;
  2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub w przypadku braku aktywności (np. otworzenia wiadomości lub kliknięcia w zawarte w nim linki) Użytkownika przez okres co najmniej roku od ostatniej aktywności.
  3. poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia usługi Newsletter’a jest Administrator.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (wysyłki Newsletter’a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W zakresie funkcjonowania Usług dane osobowe zostały powierzone firmie FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406), ul. Al. 29 Listopada 155C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON 123040091, NIP 6751496393.
 • Postanowienia szczegółowe dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w „Polityce prywatności”.

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany Regulaminu

 1. Postępowanie reklamacyjne
 • Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newsletter’a w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@empiriaduo.pl
 • Wszelkie wiadomości dotyczące Newsletter’a powinny być przesyłane na adres e-mail biuro@empiriaduo.pl
 1. Tryb zmiany Regulaminu
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacje o zmianie Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
 • Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Portalu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 1. Wykładnia postanowień Regulaminu

Tytuły rozdziałów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Regulamin portalu stan na: 21 listopada 2019 r.