Profesjonalne wsparcie samorządu terytorialnego

Empiria Duo

Regulamin newslettera

 Regulamin Newsletter’a, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem empiriaduo.pl.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2018 poz.650 t.j.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Portal – serwis informacyjny dostępny pod adresem empiriaduo.pl;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin;
 • Administrator – EMPIRIA DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 10A;
 • Użytkownik – osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;
 • Usługa – usługa Newsletter.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 Zakres usług:

 • Usługi oferowane przez Administratora polegają na otrzymywaniu Newsletter’a zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących;
 • Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

 • Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują. Nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  5. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
  6. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Warunki zawarcia Umowy
 • Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail.
 • Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi, wymaga podania aktualnego i prawdziwego adresu poczty elektronicznej.
 1. Warunki rozwiązania Umowy
 • Rozwiązanie Umowy może nastąpić w szczególności:
  1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „Wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;
  2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub w przypadku braku aktywności (np. otworzenia wiadomości lub kliknięcia w zawarte w nim linki) Użytkownika przez okres co najmniej roku od ostatniej aktywności.
  3. poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia usługi Newsletter’a jest Administrator.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (wysyłki Newsletter’a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W zakresie funkcjonowania Usług dane osobowe zostały powierzone firmie FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406), ul. Al. 29 Listopada 155C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON 123040091, NIP 6751496393.
 • Postanowienia szczegółowe dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w „Polityce prywatności”.

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany Regulaminu

 1. Postępowanie reklamacyjne
 • Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newsletter’a w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@empiriaduo.pl
 • Wszelkie wiadomości dotyczące Newsletter’a powinny być przesyłane na adres e-mail biuro@empiriaduo.pl
 1. Tryb zmiany Regulaminu
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacje o zmianie Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
 • Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Portalu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 1. Wykładnia postanowień Regulaminu

Tytuły rozdziałów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Regulamin portalu stan na: 21 listopada 2019 r.

Close Menu

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.