Empiria Duo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa

Aktualności

info

Kontrola zarządcza w ujęciu praktycznym

Zgodnie z definicją zawartą w art. 68 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych system kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Priorytetowym zadaniem Kierownika jednostki jest zrozumienie założeń systemu kontroli zarządczej. Bazę tego stanowią standardy kontroli określone przez Ministra Finansów w oparciu o standardy międzynarodowe, a także wytyczne do samooceny kontroli zarządczej, będące równocześnie rozszerzeniem poszczególnych standardów.

info

Ustawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z wejściem w życie 4 maja Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zmienił się zakres danych osobowych pozyskiwanych od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników. W związku z powyższym należy przeanalizować dotychczasowe dokumenty kadrowe.
Wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakres pozyskanych danych musi być zgodny z art. 221   § 1 i  § 3 Kodeksu Pracy. Należy jednak pamiętać o zasadzie minimalizmu (privacy by default) mówiąca o tym by pozyskiwać tylko te informację, które są nam niezbędne.

info

Ochrona danych osobowych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – tzw. ustawa wdrażająca zmienia m. in. Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm); zwana dalej: ustawa o ZFŚS.

Do tej pory ustawa o ZFŚS określała zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

Ustawa wdrażająca doprecyzowała:
1) zasady udostępniania danych osobowych pracodawcy
2) okres przetwarzania danych, oraz
3) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Close Menu