Empiria Duo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa

Aktualności

info

Ustawa zmieniająca ustawę o finansach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przewiduje zmiany, które będą dotyczyć przede wszystkim kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego.

Zasadniczym punktem proponowanych zmian będzie nadanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do wyznaczania priorytetowych celów ministrom, wojewodom oraz organom mu podległym lub przez niego nadzorowanym. Wskazane w ten sposób cele będą uwzględniane w planach operacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, co zapewni i usprawni realizację priorytetowych celów i polityki rządu.

Przewidziano również wprowadzenie tzw. zasady rozliczalności – powinna ona być realizowana przez ocenę realizacji celów, aby Prezes Rady Ministrów otrzymał ostatecznie informację zwrotną dotyczącą realizacji celów.

info

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie

Stojąc w obliczu nowych wyzwań stawianych w zakresie jakości świadczonych usług, dążymy do ciągłego doskonalenia poprzez kształcenie się, rozwijanie wiedzy oraz wyciąganie wniosków z doświadczeń. Wiara we własne siły pozwala nam na pełne zaangażowanie, czerpanie nauki z codziennej pracy oraz osiąganie zamierzonych celów.

Priorytetowym celem Firmy EMPIRIA DUO jest stały rozwój, który przejawia się poprzez oferowanie usług na najwyższym poziomie.
Pobierz Zaświadczenie Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej – szkolenie: Kryteria oceny ustaleń audytu wewnętrznego.

info

Kontrola zarządcza w ujęciu praktycznym

Zgodnie z definicją zawartą w art. 68 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych system kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Priorytetowym zadaniem Kierownika jednostki jest zrozumienie założeń systemu kontroli zarządczej. Bazę tego stanowią standardy kontroli określone przez Ministra Finansów w oparciu o standardy międzynarodowe, a także wytyczne do samooceny kontroli zarządczej, będące równocześnie rozszerzeniem poszczególnych standardów.

info

Ustawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z wejściem w życie 4 maja Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zmienił się zakres danych osobowych pozyskiwanych od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników. W związku z powyższym należy przeanalizować dotychczasowe dokumenty kadrowe.
Wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakres pozyskanych danych musi być zgodny z art. 221   § 1 i  § 3 Kodeksu Pracy. Należy jednak pamiętać o zasadzie minimalizmu (privacy by default) mówiąca o tym by pozyskiwać tylko te informację, które są nam niezbędne.

info

Ochrona danych osobowych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – tzw. ustawa wdrażająca zmienia m. in. Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm); zwana dalej: ustawa o ZFŚS.

Do tej pory ustawa o ZFŚS określała zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

Ustawa wdrażająca doprecyzowała:
1) zasady udostępniania danych osobowych pracodawcy
2) okres przetwarzania danych, oraz
3) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Close Menu