Profesjonalne wsparcie samorządu terytorialnego

Empiria Duo

Aktualności

info

Dzięki podjętej współpracy z Kancelarią Lex Artist w ofercie Naszej Firmy znajdują się szkolenia e-learningowe w języku angielskim z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Dzięki atrakcyjnej formie szkolenia e-learningowego każdy uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

info

Samoocena systemu kontroli zarządczej

Dyrektor jednostki odpowiedzialny jest za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej poprzez realizację ustalonych procedur, zasad etycznych, systemu zarządzania ryzykiem oraz mechanizmów kontrolnych.

Jednym ze standardów kontroli zarządczej, zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów jest: Monitorowanie i ocena. Zgodnie z tym standardem system kontroli zarządczej powinien podlegać bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej i udokumentowanie go. Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów kontroli zarządczej, co umożliwia bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów.

info

Zarząd EMPIRIA DUO członkiem OSKKO

Naszym priorytetem jest doskonalenie usług doradczych, opierając się o najnowsze zmiany, metody i strategie, dostosowane do potrzeb rynkowych. Zależy nam, aby podejmowane działania zwiększyły efektywność polskiego systemu oświaty. Chcemy popularyzować rozwój wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, proponować szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa oświatowego oraz na bieżąco wspomagać kadrę kierowniczą oświaty.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż Pan Cezary Stanek na podstawie uchwały Zarządu OSKKO jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. 🤩🥳🎉🎊

info

Życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Pragniemy złożyć naszym Klientom i Kontrahentom najserdeczniejsze życzenia, w których chcemy zawrzeć dużo radości, szczęścia i spokoju. Mamy nadzieję, że świąteczne chwile będą przepełnione ciepłą atmosferą, a czas spędzony wśród rodziny i najbliższych będzie magiczny i niezapomniany. Życzymy również, aby nadchodzący rok był pełen pomyślności, sukcesów i dobrych decyzji, a także dziękujemy za dotychczasową współpracę z nadzieją na jeszcze owocniejszy rok.
info

Zasady aktualizacji statutu

Żaden zapis prawa oświatowego nie określa zasad tworzenia wewnątrzszkolnych aktów prawnych, nawet tak ważnych, jak statut szkoły/przedszkola. Istnieje jednak Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, które zawiera szczegółowe wytyczne w zakresie tworzenia i nowelizacji aktów prawa, powszechnie obowiązujących, takich jak ustawy i rozporządzenia. Przygotowanie dokumentów wewnętrznych jednostki można dokonywać, wzorując się na zasadach techniki prawodawczej, określonych w szczególności w Dziale V i VI  ww. rozporządzenia.

info

Statut jednostki oświatowej

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie jednostki oświatowej i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności jednostki. Obowiązkiem dyrektora szkoły/przedszkola jest dbałość o to, by dokument ten był powszechnie dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców, a także pracowników jednostki.

info

Najistotniejszy element kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza jest to system, którym należy objąć całokształt funkcjonowania danej organizacji. Najistotniejszym elementem kontroli zarządczej staje się system wyznaczania celów i zadań. Zgodnie bowiem z definicją ustawową kontrola zarządcza to wszystkie działania jednostki mające zapewnić realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

info

Ustawa zmieniająca ustawę o finansach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przewiduje zmiany, które będą dotyczyć przede wszystkim kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego.

Zasadniczym punktem proponowanych zmian będzie nadanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do wyznaczania priorytetowych celów ministrom, wojewodom oraz organom mu podległym lub przez niego nadzorowanym. Wskazane w ten sposób cele będą uwzględniane w planach operacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, co zapewni i usprawni realizację priorytetowych celów i polityki rządu.

Przewidziano również wprowadzenie tzw. zasady rozliczalności – powinna ona być realizowana przez ocenę realizacji celów, aby Prezes Rady Ministrów otrzymał ostatecznie informację zwrotną dotyczącą realizacji celów.

info

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie

Stojąc w obliczu nowych wyzwań stawianych w zakresie jakości świadczonych usług, dążymy do ciągłego doskonalenia poprzez kształcenie się, rozwijanie wiedzy oraz wyciąganie wniosków z doświadczeń. Wiara we własne siły pozwala nam na pełne zaangażowanie, czerpanie nauki z codziennej pracy oraz osiąganie zamierzonych celów.

Priorytetowym celem Firmy EMPIRIA DUO jest stały rozwój, który przejawia się poprzez oferowanie usług na najwyższym poziomie.
Pobierz Zaświadczenie Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej – szkolenie: Kryteria oceny ustaleń audytu wewnętrznego.

info

Kontrola zarządcza w ujęciu praktycznym

Zgodnie z definicją zawartą w art. 68 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych system kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Priorytetowym zadaniem Kierownika jednostki jest zrozumienie założeń systemu kontroli zarządczej. Bazę tego stanowią standardy kontroli określone przez Ministra Finansów w oparciu o standardy międzynarodowe, a także wytyczne do samooceny kontroli zarządczej, będące równocześnie rozszerzeniem poszczególnych standardów.

info

Ustawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z wejściem w życie 4 maja Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zmienił się zakres danych osobowych pozyskiwanych od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników. W związku z powyższym należy przeanalizować dotychczasowe dokumenty kadrowe.
Wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakres pozyskanych danych musi być zgodny z art. 221   § 1 i  § 3 Kodeksu Pracy. Należy jednak pamiętać o zasadzie minimalizmu (privacy by default) mówiąca o tym by pozyskiwać tylko te informację, które są nam niezbędne.

info

Ochrona danych osobowych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – tzw. ustawa wdrażająca zmienia m. in. Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm); zwana dalej: ustawa o ZFŚS.

Do tej pory ustawa o ZFŚS określała zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

Ustawa wdrażająca doprecyzowała:
1) zasady udostępniania danych osobowych pracodawcy
2) okres przetwarzania danych, oraz
3) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Close Menu

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.