Aktualności

Jesteś gotowy dostosować Statut KZP do obowiązujących przepisów prawa ?

Wejście w życie 11 października 2021r. Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, pociąga za sobą szereg zmian, jakie muszą wykonać KZP. W związku ze zmianami, Kasy będą musiały w ciągu nadchodzących miesięcy dostosować swoje statuty do nowych regulacji prawnych.

Z dniem 11 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Celem wprowadzonych regulacji jest uszczegółowienie norm dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych oraz dostosowanie funkcjonujących kas do ustawy o związkach zawodowych. 
 
Zgodnie z przepisami prawa celem działania KZP jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg w razie zdarzeń losowych – na zasadach określonych w ustawie oraz statucie KZP.
 
Do utworzenia KZP niezbędne jest uchwalenie STATUTU przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, potwierdzając przyjęcie statutu, poprzez złożenie pod nim swoich podpisów oraz dokonując wyboru organów przewidzianych w tym statucie. 
 
Zgodnie z art. 15 ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych Statut KZP określa:
1) nazwę KZP oraz jej siedzibę i adres ze wskazaniem nazwy pracodawcy, u którego została utworzona;
2) cele i zadania KZP;
3) sposób reprezentowania KZP;
4) tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
5) zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;
6) tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
7) tryb i sposób wybierania delegatów, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz proporcję, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
8) zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
9) zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
10) rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
11) zasady poręczania spłaty zadłużenia;
12) termin zwyczajnego walnego zebrania członków, o którym mowa w art. 20 ust. 2;
13) zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużenia;
14) zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
15) zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
16) wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;
17) zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.
 
Statut KZP może zawierać również inne postanowienia niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dotyczące udzielania zapomóg.
 
KZP mają obowiązek dostosować swoje statutu do wymogów wynikających z nowej ustawy do 11 kwietnia 2023 r.
 
Nie zwlekaj do kwietnia 2023 roku ! Zaktualizuj z NAMI statut KZP już dziś !!
 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej !
☎️ 32 471 90 02
📧  biuro@empiriaduo.pl
Please follow and like us:
Pin Share
RSS
EMAIL