Aktualności

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023

17/05/2022

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.


Zakres współpracy przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględnia:

1) aktualne podstawy prawne i wytyczne MEiN;

2) diagnozę środowiska szkolnego opracowaną na podstawie ankiet przeznaczonych dla nauczycieli, uczniów, rodziców, analizę dokumentacji szkolnej oraz wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Dyrektora Jednostki;

3) propozycję działań wychowawczych oraz profilaktycznych;

4) propozycję działań profilaktycznych w sytuacji kryzysowej spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego;

5) propozycję działań w sytuacji związanej z przyjęciem do szkoły uczniów z doświadczeniem migracyjnym;

6) formy realizacji oraz realizatorów.

W tym roku szkolnym, szczególną uwagę zwracamy na organizację kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Dyrektor Szkoły może zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. Chodzi o to, żeby uwzględnić potrzeby wychowawcze i profilaktyczne nowych uczniów, dlatego też istnieje możliwość aktualizacji dotychczasowego programu o działania wraz z materiałami związanymi z przyjęciem do szkoły uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
EMAIL