Aktualności

Nowe zasady pracy zdalnej !

Praca zdalna będzie mogła zostać wprowadzona zarówno na polecenie pracodawcy jak i na wniosek pracownika, przy czym w niektórych sytuacjach pracodawca będzie musiał uwzględnić ten wniosek. Zostanie wprowadzona również tzw. okazjonalna praca zdalna…

Do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie definicja pracy zdalnej.  Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji Kodeksu pracy, potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach prawa wynika z konieczności wyjścia na przeciw potrzebom pracodawców oraz pracowników. Po raz pierwszy definicja pracy zdalnej pojawiła się w sytuacji wystąpieniem pandemii COVID-19 w związku z potrzebą świadczenia pracy na odległość. Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie sfery życia społecznego, w tym także na sferę zawodową. Celem wprowadzanych zmian jest wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.

Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanych przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia z wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.


W związku z powyższym oferujemy Regulamin pracy zdalnej, który określa w szczególności:

 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów,
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
 • Wzór – wniosek pracownika o wykonywaniu pracy zdalnej;
 • Wzór – polecenie wykonywania pracy zdalnej;
 • Wzór – wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej;
 • Wzór oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne + oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego
 
 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej !
☎️ 32 471 90 02
📧  biuro@empiriaduo.pl
Please follow and like us:
Pin Share
RSS
EMAIL