Aktualności

Konieczne zmiany w statucie jednostki oświatowej !

Już od 1 września koniecznie w statucie należy uregulować zasady nauki kształcenia na odległość. Sprawdź, co powinien zawierać statut.

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. wprowadziła wiele zmian, między innymi nowelizacja nakłada obowiązek uregulowania w statutach przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zasady nauki na odległość. Wyżej wymieniony przepis wchodzi w życie 1 września 2022 r., dlatego już teraz należy opracować zmiany do statutu.

 

Jaka jest procedura wprowadzenia zmian do statutu?

Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie przedszkola, szkoły lub placówki może wystąpić:

 1. Dyrektor jednostki oświatowej – jako przewodniczący Rady Pedagogicznej;
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 3. Organy jednostki oświatowej (Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski).

 

Wniosek powinien być skierowany do Rady Pedagogicznej i zawierać: datę, podstawę prawną, przedmiot zmiany wraz z uzasadnieniem oraz nazwę i podpis organu wnioskującego.

 

Jak wprowadzić zmiany do statutu ?

Zgodnie z zasadami nowelizowania:

 1. nie należy wprowadzać zmiany dotychczasowej numeracji i kolejności paragrafów
  dokumentu (zmiana numeracji i kolejności paragrafów jest związana wyłącznie z nadaniem nowego statutu);
 2. każdy znowelizowany paragraf ujmuje się w odrębny punkt;
 3. jeżeli w jednym paragrafie będzie kilka zmian, to ujmuje się je w litery;
 4. dodając paragraf między paragrafy, do danego paragrafu dodaje się literę (np. § 3a, § 3b), zachowując numer poprzedzający (analogicznie dla ustępów i punktów);
 5. dodanym paragrafom po ostatnim z dotychczasowych nadaje się kolejny numer;
 6. dodanie słowa lub zmiana słowa w jednostce redakcyjnej (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret, podwójny tiret) powoduje, że nadaje się tej jednostce redakcyjnej nowe brzmienie;
 7. w przypadku gdy w paragrafie dokonuje się zmian jednego ustępu, to zmiana dotyczy tego ustępu, a nie całego paragrafu.

 

Jak przygotować projekt zmian statutu ?

 1. Projekt zmian do statutu przygotowuje i przedstawia do uchwalania Radzie Szkoły – Rada Pedagogiczna (W szkole, w której nie została powołana Rada Szkoły, zadania jej wykonuje rada Pedagogiczna),
 2. Rada Pedagogiczna może powołać zespół (np. Zespół ds. opracowania projektu zmian w statucie). Powołując zespół, warto wskazać jego zadania, termin wykonania zadań/prac w tym termin przedstawienia końcowej wersji statutu Radzie Pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie zmian w statucie, określając jakie zmiany zostały dokonane.
 4. Przygotowany projekt statutu powinien zostać przyjęty przez Radę Pedagogiczną i przekazany Radzie Szkoły do uchwalenia.

 

Jak uchwalić zmiany przez Radę Szkoły?

 1. Zmiany do statutu uchwala Rada Szkoły, a w przypadku kiedy nie powołano Radę Szkoły – Rada Pedagogiczna,
 2. Rada Szkoły może przyjąć – w drodze uchwały – przekazany jej projekt statutu lub może odrzucić projekt statutu i przesłać go ponownie Radzie Pedagogicznej,
 3. Uchwalenie zmian do statutu przez Radę Szkoły następuje w formie uchwały,
 4. Rada Szkoły podejmuje uchwałę wprowadzającą zmiany w statucie, określając w uchwale treść tych zmian,

 

Z czego składa się uchwała rady Szkoły/ Rady Pedagogicznej ?

 1. Tytuł uchwały,
 2. Numer, data podjęcia uchwały,
 3. Podstawa prawna wydania uchwały
 4. Tekst uchwały z podziałem na jednostki redakcyjne,
 5. Wykonanie uchwały
 6. Data wejścia w życie uchwały,
 7. Podpis przewodniczącego.

Projekt statutu przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej może być przygotowany przed 1 września. Uchwała również może być przyjęta wcześniej, jednak data wejścia uchwały w życie może być datowana na 1 września.

 

 

Jakie zmiany należy wprowadzić do statutu ?  NOWOŚĆ OD 1 WRZEŚNIA 2022 R. :

 

Statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa:

 1. szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć,
 2. sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć,
 3. warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.

 

 

Zaktualizuj z nami swój statut ! – Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą -> https://empiriaduo.pl/oferta/aktualizacja-statutu/  oraz fragmentem szkolenia dla nauczycieli, dotyczących zmian w prawie oświatowym, mających wpływ na konstrukcję statutu. 

 

 

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
EMAIL