Oferta

Aktualizacja statutu jednostki oświatowej

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie jednostki i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności szkoły – dlatego tak ważne jest prawidłowe opracowanie i wdrożenie tego dokumentu.

 

Oferta aktualizacji statutu skierowana jest do:

 • Przedszkoli
 • Szkół podstawowych
 • Szkół ponadpodstawowych: Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Szkoły policealne
 • Szkół Muzycznych
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Szkół dla Dorosłych

 

 

Zakres współpracy przy aktualizacji statutu jednostki oświatowej obejmuje:

 • aktualizację statutu jednostki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz informacje uzyskane bezpośrednio od Dyrektora Jednostki;
 • techniczną korektę statutu z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej;
 • stworzenie jednolitego tekstu statutu oraz projektu uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie;
 • Konsultacje w formie porad udzielanych telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany przez Dyrektora jednostki adres poczty elektronicznej przez okres 6 miesięcy;
 • Suplementy dotyczące: zasad aktualizacji statutu w tym zasady techniki prawodawczej, prezentacja – organizacja nauki uczniów niebędących obywatelami Polski, poradnik dla nauczycieli i rodziców: „Depresja u dzieci i młodzieży – jak ją rozpoznać?”

 

Konsultacje odbywają się w formie porad udzielanych telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany przez Dyrektora jednostki adres poczty elektronicznej.
Konsultacje nie wiążą się z ponowną aktualizacją statutu, jednakże w momencie wystąpienia zaleceń kuratoryjnych zobligujemy się do wprowadzenia stosownych zmian.

 
W tym roku szkolnym, szczególną uwagę zwracamy na organizację kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

RSS
EMAIL