Oferta

Aktualizacja statutu

Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu jednostek.

 

Oferta aktualizacji statutu skierowana jest do:

 • Przedszkoli
 • Szkół podstawowych
 • Szkół ponadpodstawowych: Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoły policealne
 • Szkół Muzycznych
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Szkół dla Dorosłych

 

Usługa realizowana przez naszą firmę obejmuje:

 • analizę uregulowań prawnych i określenie koniecznych zmian w statucie;
 • aktualizację statutu z uwzględnieniem techniki prawodawczej lub stworzenie ramowego statutu;
 • stworzenie jednolitego tekstu statutu;
 • stworzenie projektu uchwały dla Rady Pedagogicznej;
 • prawo do konsultacji przez okres 12 miesięcy.

 

Konsultacje odbywają się w formie porad udzielanych telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany przez Dyrektora jednostki adres poczty elektronicznej.
Konsultacje nie wiążą się z ponowną aktualizacją statutu, jednakże w momencie wystąpienia zaleceń kuratoryjnych zobligujemy się do wprowadzenia stosownych zmian.

 

W statucie uwzględniamy realizację polityki oświatowej Państwa oraz zaplanowane kontrole Kuratorów Oświaty na rok 2019/2020.