Oferta

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora jednostki oświatowej

W roku szkolnym 2021/2022 wprowadzono zmiany w przepisach prawa dotyczących sprawowanego nadzoru pedagogicznego zarówno zewnętrznego, jak i Dyrektora jednostki oświatowej. Główną zmianą jest rozszerzenie zakresu kontroli.

Jak udokumentować wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 ?

Dyrektor jednostki zobowiązany jest przedstawić Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia każdego roku. Rada Pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania tych wyników na kolejny rok szkolny (uchwałą rady pedagogicznej).

Oferta przygotowania dokumentacji z nadzoru pedagogicznego skierowana jest do:

 • Przedszkoli
 • Szkół podstawowych
 • Szkół ponadpodstawowych: Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Szkoły policealne
 • Szkół Muzycznych
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.


W ramach nawiązanej współpracy z zakresu nadzoru pedagogicznego oferujemy:

 • roczne oraz półroczne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (wnioski i rekomendacje)
 • plan nadzoru pedagogicznego dyrektora jednostki oświatowej
 • narzędzia do kontroli


Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego zawiera:

 • Przedstawienie wyników i wniosków z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej – planowej i nieplanowanej.
 • Przedstawienie wyników i wniosków ze wspomagania nauczycieli ujętego w planie nadzoru pedagogicznego;
 • Przedstawienie wyników i wniosków z obserwacji;
 • Wnioski ogólne ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z rekomendacjami na nowy rok szkolny. W rekomendacjach uwzględnione zostaną wyniki i wnioski  kontroli zewnętrznej, jeżeli były przeprowadzone.


Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora jednostki oświatowej obejmuje:

 • Wnioski i rekomendacje z nadzoru z roku ubiegłego,
 • Plan i zakres kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przy realizacji innych statutowych zadań jednostki
 • Plan i zakres kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania w jednostce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki
 • Plan i zakres kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki
 • Plan obserwacji i obszary pracy podlegające obserwacji
 • Organizacja wspomagania nauczycieli w realizacji statutowych zadań jednostki.


Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia:

 • Wnioski i rekomendacje z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok poprzedni
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym
 • Kierunki nadzoru właściwego kuratora oświaty w roku danym roku szkolnym


Dyrektor jednostki zobowiązany jest przedstawić Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia każdego roku.


Rada Pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania tych wyników na kolejny rok szkolny (uchwałą rady pedagogicznej).


Dyrektor tworzy plan nadzoru na kolejny rok i przedstawia go radzie pedagogicznej – wykorzystując ustalenia rady pedagogicznej (do 15 września).

 
Zapraszamy do kontaktu !
RSS
EMAIL