Oferta

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Oferta stworzenia lub aktualizacji programu wychowawczo-profilaktycznego skierowana jest do:

  • Szkół podstawowych,
  • Szkół ponadpodstawowych: Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, 
  • Szkół artystycznych.

 

Zakres współpracy przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględnia:

  • aktualne podstawy prawne i wytyczne MEiN;
  • diagnozę środowiska szkolnego opracowaną na podstawie ankiet przeznaczonych dla nauczycieli, uczniów, rodziców, analizę dokumentacji szkolnej oraz wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Dyrektora Jednostki;
  • propozycję działań wychowawczych oraz profilaktycznych;
  • propozycję działań profilaktycznych w sytuacji kryzysowej spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego;
  • propozycję działań w sytuacji związanej z przyjęciem do szkoły uczniów z doświadczeniem migracyjnym;
  • formy realizacji oraz realizatorów.

 

Dyrektor Szkoły może zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. Chodzi o to, żeby uwzględnić potrzeby wychowawcze i profilaktyczne nowych uczniów, dlatego też istnieje możliwość aktualizacji dotychczasowego programu o działania wraz z materiałami związanymi z przyjęciem do szkoły uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

 

W tym roku szkolnym, szczególną uwagę zwracamy na organizację kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

 
RSS
EMAIL