Aktualności

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za I półroczne

07/01/2022

Kontrola to działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub Dyrektora mające na celu:
1) ocenę stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki oświatowej;
2) ocenę przebiegu procesów kształcenia i wychowania;
3) ocenę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 

Wspomaganie natomiast ma na celu podjęcie takich działań, które będą inspirowały do tworzenia procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy. Będą także ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków. Wspomaganie jednostek przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny polega w szczególności na:
1) przygotowywaniu i podawaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego (w tym wniosków z kontroli),
2) organizowaniu konferencji i narad dla dyrektorów jednostek oświatowych;
3) przekazywaniu informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania jednostek.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem Dyrektora jest przedstawienie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Forma przekazywania Radzie Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego jest dowolna, np.: ustna, pisemna, prezentacja multimedialna, mieszana. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego wymaga jednak udokumentowania, np. poprzez stworzenie protokołu.

 

Jeśli w pierwszym półroczu przeprowadzone były kontrole planowane lub doraźne, to warto omówić krótko ich wyniki i wnioski. Jeżeli wyniki przeprowadzonych kontroli nie są zadowalające Dyrektor powinien zastanowić się czym spowodowany jest taki stan rzecz. Takie podsumowanie jest potrzebne, aby jak najszybciej skorygować nieefektywne działania i/lub podjąć odpowiednie działania naprawcze.

 

Jeżeli chodzi o wnioski ze wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań za I półrocze, to będą one bardziej wartościowe, jeżeli Dyrektor jasno określi – czy i jak wspomaganie wpłynęło na efekty pracy z uczniami. Bowiem nie zawsze sam fakt przeprowadzenia szkolenia przekłada się na podniesienie poziomu efektywności warsztatu pracy nauczycieli.

 

 

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
EMAIL